(10خط) 02177613815

بيانيه هاي ماموريت و اينترنت

بيانيه هاي ماموريت و اينترنت

مولف/مترجم: مترجم فرشيد محمد زاده

موضوع: فناوري اطلاعاتIT

سال انتشار(ميلادي): 2003

وضعيت: تمام متن

منبع: ماهنامه تدبير-سال چهاردهم-شماره137

تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريتwww.system.parsiblog.com

چکيده:

درحالي که شرکتهاي زيادي سايت هاي اينترنتي خود را توسعه بخشيده اند اما تعداد بسيار کمـــــي از آنها دريافته اند که چگـــــونه مي توانند با استفاده از سايت هاي خود، اطلاعات مربوط به استراتژي هاي کسب و کار را در اختيار ذينفعان بنگاه قرار دهند. مطالعه حاضر نشــان مي دهد که شرکتهاي معظم اروپايي، ژاپني و آمريکايي به چه ميزان، رسالتهاي استراتژيک و بيانيه هاي ماموريت خــــــــود را در وب سايت هايشان منعکس کرده اند. نتــايج نشان مي دهد که 66/7 درصد سايت هاي شرکتهاي اروپايي، 50 درصد سايتهاي شرکتهاي ژاپني و 66/3 درصد سايتهاي شرکتهاي آمريکايي به اين محتوا پرداخته اند. مع الوصف، کمتر از 10 درصد شرکتهاي موردمطالعه بدون درنظر گرفتن منطقه جغرافيايي آنها، در صفحات مربوط به مشتريـــــان، کارکنان، سرمايه گذاران يا عرضه کنندگان سايتهاي خود، اين محتوا را لحاظ کرده اند.


مقدمه

تمامي شرکتهاي بزرگ دنيا در اينترنت وب سايتي را راه اندازي کرده اند. اما تعداد کمي از اين شرکتها مي دانند که چگونه استراتـــــژي هاي کسب و کار، خصوصاً بيانيه هاي ماموريت خود را با استفاده از وب سايت هايشان منعکس کنند. درحال حاضر، اطلاعات مربوط به استراتژي هاي کسب و کار يا بيانيه هاي ماموريت به عاملي حياتي تبديل شده است. چرا که از دهه 1980 به بعد شرکتها براي اينکه بتوانند با ذينفعان خود رابطه برقرار کنند به اين اطلاعات کليدي، متکي هستند. محققان فراواني نشان داده اند که بيانيه ماموريت بنگاه مي تواند مقاصد، اهداف، محصولات، بازارها و ماهيت فلسفي سازمان را به عموم مخاطبان عرضه کند. منــافع چنين بيانيه هايي در تحقيقات زيادي موردتوجه قرار گرفته است و اعتقاد بر اين است که تمامي شرکتها بايد يک بيانيه مربوط به خود داشته باشند. مي توان ادعا کرد که بيانيه ها، نوعي ابزار مديريتي هستند.

مطالعاتي که توسط شرکتهاي معتبر مديريت نظيرBAIN&CO صورت گرفته نشان مي دهد که 90 درصد از 500 شرکت برتر نشريه فورچون داراي بيانيه ماموريت هستند.

در سالهاي اخير، بنگاهها به اهميت بيانيه ها پي برده اند. رشد و توسعه شبکه جهاني وب و توانمندي بنگاهها در توسعه وب سايت هاي جامع، باعث شده که شرکتهاي معظم دنيا بدون توجه به مختصات جغرافيايي خود سعي کنند با بهينه سازي سايت هاي اينترنتي، مخاطبان و ذينفعان را از رسالتهاي خود مطلع کنند. اين کار عموماً به سه دليل انجـــام مي شــود: اول، وب سايت هاي شرکتهاي چندمليتي محتواي مشابهي دارد، چرا که اين شرکتها سعي مي کنند تا آنجا که مي توانند مخاطبان مشابهي را از سرتاسر جهان ردگيري کنند. مي توان ديد که شرکتهاي اروپايي، سرمايه گذاران را از ساير نقاط جهان جستجو مي کنند. دوم، محققان نهادگرا معتقدند زماني که بنگاهها سايت هاي اينترنتي خود را طراحي مي کنند به نوعي از بنگاههاي پيشرو دنباله روي مي کنند؛ فرضاً به جاي اينکه ساخت جديدي را در طراحي سايت هاي خود به کارگيرند، عموماً از طرحهاي موجود استفـاده مي کنند. لذا انتظار مي رود که سايت اينترنتي بنگاهها با يکديگر همخواني داشته باشد. مشاهدات نشان مي دهد که شرکتهاي چندمليتي در کشورهاي مختلف، الگوهاي کسب و کار شرکتهاي آمريکايي را پيش روي خود قرار داده اند. بنابراين، مي توان انتظار داشت که سايت هاي اينترنتي بنگاهها در سرتاسر جهان، شباهتهاي زيادي به يکديگر داشته باشند. لذا تفاوتهايي که دربرقراري ارتباط با ذينفعان و مخاطبان از طريق اينترنت وجـــــــود دارد بــه حداقل رسيده و غالباً وب سايت هــــاي شرکتهاي چندمليتي صرف نظر از اينکه ژاپني، اروپايي و يا آمريکايي باشند، شباهتهاي زيادي به يکديگر پيدا مي کنند. بنابراين، نحوه ارائه بيانيه ماموريت به مخاطبان از طريق وب سايت ها نيز به نوعي شبــــاهتهايي را به يکديگر به دست مي دهد.

سوم، تفاوتهاي فرهنگي، سبکهاي مديــريت و قوانين دولتي و حکومتي باعث مي شود شرکتهاي چندمليتي در تعامل با مخاطبان خود تمايلات و نيازهاي کاملاً متفاوتي داشته باشند. تحقيقات نشان مي دهد شرکتهاي آمريکايي عموماً گشاده‌رو نيستند. شرکتهاي خودروسازي آمريکايي غالباً صورتحسابهاي مالي را که به صورت فصلي تهيــــه مي شود، به عموم مخاطبان عرضه نمي کنند و از اين کار امتناع مي ورزند. بايد گفت عملاً قدرت ذينفعان بنگاه نيز در کشورهاي مختلف تفاوت مي کند. مديران عالي شرکتهاي آلماني از قدرت خاصي برخوردارند. تاريخ ژاپن نشان داده است که سيستم دولتي اين کشور درعوض عايدات کوتاه مدت سرمايه گذاري، به عايدات اجتماعي توجه بيشتري معطوف مي کند. هدف تحقيق حاضر اين است که نشان دهد شرکتهاي بزرگ چندمليتي به چه ميزان با استفاده از وب سايت هاي خود اطلاعات مربوط به استراتژي هاي کسب و کار را به ذينفعان و مخاطبان بنگاه منتقل مي کنند. در اين تحقيق، شرکتهايي از ميان 500 شرکت برتر نشريه فورچون گزينش و وجود بيانيه ماموريت در وب سايت هاي آنها بررسي شده است. بايد گفت تحقيقات محدودي، وب سايت هاي بنگاهها را به عنوان ابزار ارتباط جمعي موردمطالعه قرار داده اند. لذا نويسندگان اين نوشتار نتوانستند تحقيقي را پيدا کنند که نشان دهد شرکتهاي چندمليتي به چــــه ميزان از وب سايت هاي خود براي برقراري ارتباط با مخاطبان و ذينفعان خود استفاده مي کنند.روش تحقيق

شرکتهاي موردمطالعه در اين تحقيق از ميان 500 شرکت برتر نشريه فورچون و متناسب با شاخص درآمد انتخاب شده اند. 30 شرکت برتر ژاپن، 30 شرکت برتر اروپا و 30 شرکت برتر آمريکاي شمالي انتخاب شدند. اين شرکتها منابع کافي براي ايجاد سايت هاي اينترنتــــي پيچيده را دارا هستند و عموماً بيانيه هاي ماموريت خود را در سايت ها قرار داده اند. چهار شرکت ژاپني بيانيه ماموريت خود را به زبان انگليسي ترجمه نکرده بودند لذا چهار شرکت بعدي که در فهرست نشريه فورچون قرار داشتند انتخاب شدند. بعضي شرکتها تمامي عناصري که براي يک بيانيه لازم است را لحاظ کرده اند اما برخي ديگر به محتواي خاص خود پرداخته اند. لذا محققان اين نوشتار تعريف استانداردي را مبناي کار خود قرار داده و وب سايت بنگاهها را متناسب با چهار عنصر کليدي مقصود، اهداف، محصول/بازار، و ماهيت فلسفي سازمـــان در قالب بيانيه ماموريت ارزيابي کرده اند. برخي بنگاهها به جاي مفهوم «رسالت» از مفهوم «دورنما» استفاده کرده اند، لذا مي بايست اين عناوين مشابه نيز در مفهوم رسالت مدنظر قرار مي گرفتند. سايت هاي بنگاهها با استفاده از آدرس اينترنتي که در نشريه فورچون وجود داشت، ردگيري شدند. ابتدا با بررسي «صفحه خانگي» وب سايت، وجود يا عدم وجود بيانيه ماموريت يا اتصالي (لينک) به صفحه موردنظر بررسي و درصورت عدم رؤيت بيانيه در صفحه اصلي سايت، صفحه «درباره ما» به طريقه مشابه مورد بررسي

قرارگرفت. يکي از دلايل اصلي وجود بيانيه ماموريت آن است که بنگاه بتواند با مخاطبان و ذينفعان خود ارتباط منطقي برقرار کند. لذا چهار صفحه ديگر سايت را که عموماً براي مخاطبان بنگاه طراحي مي شود، جستجو شد. اين چهار صفحه عبارتند از؛ صفحه مشتري که نوعاً اطلاعاتي را راجع به مشخصات محصولات و يا خدمات مشتري دربردارد، صفحه کارکنان که فرصتهاي کاري و يا اطلاعات مربوط به مشاغل بنگاه را دربردارد، صفحـه ارتباط با سرمايه گذاران که عموماً لينک ها يي را به صورتحسابهاي مالي جاري بنگاه، گزارشهاي ساليانه و اطلاعات مربوط به مديران بنگاه برقرار مي کند، صفحه مربوط شرکا و عرضه کنندگان که مطالبي را در اين محتوا ارائه مي کنـد. مطالعه اي که توسط ليوترز - کولي (1997) انجام شده نشــــان مي دهد که 91 درصد از بيانيه هاي ماموريت شرکتهايي آمريکايي در صفحه مربوط به مشتريان، 61 درصد در صفحه مربوط به کارکنان، 60 درصد در صفحه مربوط به سهامداران و 16 درصد در صفحه مربوط به عرضه کنندگان آمده است. در مطالعه ديگري، بارت (1997) 88 مورد از بيانيه هاي شرکتهاي آمريکايي را به صورت محتوايي بررسي کرده و نشان داده است که 78 درصد صفحات مشتريان، 52 درصد صفحات کارکنان، 41 درصد صفحات سرمايه گذاران و 21 درصد صفحات عرضه کنندگان به اين محتوا اختصاص يافته است. لذا اهميت اين چهار صفحه در دو تحقيق فوق کاملاً کليدي فرض شده است.

نويسندگان مقاله حاضر هر چهار صفحه فوق را بررسي کرده اند. لذا مي توان فهميد که بيانيه هاي ماموريت شرکتها در کداميک از صفحات قرار دارد يا حداقل در کداميک از صفحات اتصالي به آن برقرار شده است. هر دو واژه «رسالت» و «دورنما» جستجو شد تا مطالب مرتبط پيدا شود. اين کار بدين خاطر صورت گرفته است که بنگاهها نوعاً اين دو مفهوم را به جاي يکديگر به کار مي برند. اگر نتيجه جستجو چندين گزينه را ارائه کند، تنها به گزينه يا لينک اول اکتفا مي شود.

نتايج

نتايج اين مطالعه در جداول 1 تا 4 ارائه شده است. جـــدول 1، تعداد بيانيه ها را در وب سايت ها نشان مي دهد. جدول 2 و 3 تعداد بيانيه ها را در صفحه «اصلي»، صفحه «درباره ما» و صفحه مربوط به سهامداران نشان مي دهد. جدول 4، تعداد بيانيه ها را به تفکيک صنايع و منطقه جغرافيايي ارائه مي کند.

جدول 1 نشان مي دهد که در 66/7 درصد از سايت هاي شرکتهاي اروپايي، 50 درصد سايت هاي شرکتهاي ژاپني و 66/3 درصد از سايت هاي شرکتهاي آمريکايي بيانيه ماموريت وجــود دارد. همچنين در 68/4 درصد از سايت هاي شرکتهاي اروپايي، 73/7 درصد از سايت هاي شرکتهاي آمريکايي و تنها در 46/7 درصد از سايت هاي شرکتهاي ژاپني عبارتهاي «رسالت» و «دورنما» توأمان براي معين کردن بيانيه به کار رفته اند. به عبارت ديگر مي توان گفت غالب بنگاههاي اروپايي و آمريکايي، بيانيه هاي ماموريت خود را در قالب مفهوم «رسالت» يا «دورنما» ارائه کرده اند، اما تنها نيمي از شرکتهاي ژاپني، بيانيه هاي خود را با عنواني متفاوت نشان داده اند. با بررسي دقيق تر مي توان گفت که شرکتهاي ژاپني غالباً رسالتنامه خود را با مفاهيم «مقصود» يا «تعهدات» ابراز مي کنند. برخي نيز از واژه هاي «هدف» يا «منظور» استفاده کرده اند.

همان طور که جدول 1 نشان مي دهد شرکتهاي آمريکايي تمايل بيشتري دارند که در سايت هاي خود از موتورهاي جستجو استفاده کنند. حدوداً 76/7 درصد از سايت هاي شرکتهاي آمريکايي به اين امکانات مجهزند، درحالي که 70 درصد سايت هاي شرکتهاي اروپايي و 50 درصد سايت هاي شرکتهاي ژاپنـــي داراي موتور جستجو هستند. در سايت هايي که هم داراي بيانيه ماموريت بودند و هم موتور جستجو داشتند، با استفاده از موتور جستجو معين شد که آيا بيانيه توسط موتور جستجو پوشش داده شده است يا خير. در شرکتهاي اروپايي تمامي بيانيه هايي که با عنوان «رسالت» يا «دورنما» معين شده بودند در موتور جستجو پيدا شدند. به نظر مي رسيد که در شرکتهاي آمريکايي هم وضعيت مشابهي وجود داشته باشد. 12 شرکت از مجموع شرکتهاي آمريکايي موردمطالعه، بيانيه هاي ماموريت خود را با عنوان «رسالت» يا «دورنما» مشخص کرده بودند. با استفاده از موتورهاي جستجوي سايت ها، 12 بيانيه ماموريت پيدا شد. اما تنها در 10 مورد، بيانيه اي که پيدا نشد مشخصاً با عنوان «رسالت» يا «دورنما» معين شده بود. در شرکتهاي (آمريکايي) جنرال موتورز و انرون، موتور جستجو عبارت «دورنما» را شناسايي کرد. دو شــرکت ديگر نيز علي رغم اينکه بيانيه هاي ماموريت خود را مشخصاً با عناوين موردنظر معين نکرده بودند، اما با جستجوي واژه «هدف» (در شرکت SBC COMMUNICATION )و«جهت ما» (در شرکت DUKE ENERGY)) بيانيه هاي آنها پيدا شد. در چهــار شرکت ژاپني نيز که عناويني را براي بيانيه هاي خود معين نکرده بودند، تنها در يک سايت، عبارتهاي موردنظر در موتورهاي جستجــو پيدا شد. بنابراين، مي توان گفت علي رغم اينکه سايت هاي فراواني داراي موتور جستجو هستند اما غالباً موتورهاي آنها قابليت اطمينان بالايي ندارند.
جدول 2 تعداد بيانيه ها را که در صفحه «اصلي» و صفحه «درباره ما» وجود دارد، نشان مي دهد. همان طور که انتظار مي رفت صفحه اصلي سايت که آدرس آنها در فهرست 500 شرکت برتر نشريه فورچون وجود دارد در هر 90 شرکت موردمطالعه وجود داشت. اما تفاوتهايي در محتواي صفحات سايت ها ديده مي شود. شرکتهاي ژاپني و اروپايي در صفحات اصلي سايت خود قوياً بر کل بنگاه تمرکز کرده اند. درحالي که تقريباً يک چهارم (26/7 درصد) شرکتهاي آمريکايي در صفحات اصلي سايت خود بر فرايند بازاريابي محصولات و خدمات خود تکيه کرده اند.

شايد بتوان گفت دليل اين است که مشتريان شرکتهاي آمريکايي بيشتر تمايل دارند که از طريق اينترنت خريد کنند. علاوه بر صفحه اصلي، غالباً سايتها صفحه اي دارند که با عنوان «درباره ما» معين مي شود. 93/3 درصد از شرکتهاي اروپايي در سايت هاي خود اين صفحه را دارا بودنــــد و 83/3 درصد از سـايت هاي شرکتهاي ژاپني اين صفحه ديده مي شد.

با بررسي «صفحه اصلي» سايت و صفحه «درباره ما» روشن شد که تنها چهار شرکت از 30 شرکت اروپايي، شش شرکت از 30 شرکت ژاپني و نه شرکت از 30 شرکت آمريکايي در اين صفحه «اصلي» سايت هاي خود، بيانيه ماموريت را قرار داده بودند. اما صفحه «درباره ما» وضعيت کاملاً متفاوتي داشت. 50 درصد شرکتهاي اروپايي، 40 درصد شرکتهاي ژاپني و 42/9 درصد شرکتهاي آمريکايي در اين صفحه، بيانيه هاي ماموريت خود را قرار داده بودند.
در جدول 3، درصد وجود بيانيه ماموريت در صفحات مربوط به مشتريان، کارکنان، سرمـــايه گذاران و عرضه کنندگان را نشان مي دهد. نتايج حاصله 36/7 درصد شرکتهاي اروپايي، 20 درصد شرکتهاي ژاپني و 93/3 درصد شرکتهاي آمريکايي داراي صفحه مربوط به «مشتريان» هستند. ملاحظه مي شود که شرکتهاي آمريکايي درصد بالايي را به خود اختصاص داده اند. دليل اين است که وب سايت هاي شرکتهاي آمريکايي کاملاً متمايل به بازار هستند. در صفحه مربوط به «کارکنان» الگوي کاملاً متفاوتي ظاهر شده است. 93/2 درصد شرکتهاي آمريکايي و اروپايي داراي چنين صفحه اي هستند در حالي که در 16/7 درصد شرکتهاي ژاپني اين صفحه ملاحظـــه مي شود. به نوعي مي توان گفت که شرکتهاي ژاپني عمدتاً تمايل به استخدام مادام العمر کارکنان خود دارند. الگوي سوم مربوط به صفحه «سرمايه گذاران» است. نتايج مشاهدات تفــاوت کمي را بين شرکتهاي مختلف نشان مي دهد. 90 درصد شرکتهاي آمريکايي، اروپايي و ژاپني داراي صفحه مربوط به «سرمايه گذاران» هستند. واضح است که شرکتهاي بزرگ دنيا به سرمــــايه گذاران توجه خاصي را معطوف مي کنند. الگوي مربوط به عرضه کنندگان کاملاً متفاوت است. نتايج نشان مي دهد که اين گروه از ذينفعان کمترين توجه را به سوي خود معطوف ساخته اند. تنها 10 درصد شرکتهاي اروپايي صفحه مربوط به «عرضه کنندگان» را در سايت هاي خود تعبيه کرده اند. 32 درصد شرکتهاي ژاپني و 33/3 درصد شرکتهاي آمريکايي نيز به اين امر اقدام کرده بودند. اين موضوع نشان مي دهد که شرکتها معتقدند ساير کانال هاي ارتباطي مانند پست الکترونيکي، تلفن يا فکس مي توانند در رقابت با وب سايت کارايـي بهتري داشته باشند. مضافاً اينکه سرمايه گذاران بالقوه ارزش بيشتري در مقايسه با عرضه کنندگان بالقوه دارا هستند، چرا که بنگاه مي بايست سرمايه گذاران را ترغيب سازد تا سرمايه گذاري کنند اما درمورد عرضه کنندگان چنين حالتي وجود ندارد.

همان طور که ملاحظه شد هرکدام از صفحــات مربوط به مشتريان، کارکنان، سرمايه گذاران و عرضه کنندگان الگوهاي متفاوتي را نشان مي دهد. اما در رابطه با وجود بيانيه ماموريت در اين صفحات، الگوي کاملاً ثابتي وجود دارد. شواهد حاکي است تعداد بسيار محدودي از صفحات مشتريان، کارکنان، سرمايه گذاران و عرضه کنندگان داراي بيانيه ماموريت بوده و يا حداقل لينکي به آن برقرار کرده اند. در بين تمامي بنگاههاي مــورد مطالعه، کمتر از 10 درصد اين صفحات اطلاعات مربوطه

را دارا بودند. تفسيــري که مي توان ارائه کرد اين است که بنگاهها معتقدند اگر مراجعان تمايل داشته باشند تا اطلاعاتي راجع به بيانيه ماموريت بنگاه پيدا کنند در صفحه «اصلي» يا صفحه «درباره ما» به دنبال آن مي گردند.فرض ديگري که درنظر نويسندگان قرار داشت، اين است که نتايج مشاهدات به نوعي با صنعت و منطقه جغرافيايي که بنگاهها در آن قرار دارنــــد، ارتباط دارد. براي اين منظور داده هاي تحقيق متناسب با صنعت و منطقه جغرافيايي تجزيه وتحليل شدند. 90 شرکت موردمطالعه طبق جدول 4 به گروههاي صنعتي تقسيم شدند. بزرگترين گروه صنعتي که شکل گرفت مربوط به صنعت مالي و بيمه بود. 36 شرکت از 90 شرکت (حدود 40 درصد) در اين گروه جاي گرفتند. 14 شرکت در صنايع توليدي، 12 شرکت در صنعت الکترونيک و کامپيوتر، 11 شرکت در صنايع معدني، نفت و پالايش، 11 شرکت د رصنعت خرده فروشي و 6 شرکت در ساير صنايع تقسيم بندي شدند. نتايج مشاهدات نشان مي دهد، تفاوتهايي که در تعداد بيانيه هاي ماموريت در وب سايت هاي مختلف وجود دارد صرفاً با تقسيم بندي صنعتي توجيه نمي شود. اگرچه تفاوت ميان صنايع در مناطق جغرافيايي که شرکتها در آن قرار دارند، قابل ملاحظه است.

باتوجه به مشاهدات، بنگاههاي مالي و بيمه اروپايي تمايل زيادي دارند که بيانيه هاي ماموريت خود را در وب سايت هايشان قرار دهند، 76/9 درصد بنگاههاي مالي و بيمه اروپايي، 50 درصد بنگاههاي ژاپني و 30 درصد بنگاههاي آمريکايي در وب سايت هاي خود بيانيه قرار داده اند. مي توان گفت بنگاههاي مالي و بيمه آمريکايي به اندازه شرکتهاي اروپايي و آمريکايي در پهنه عالم گسترده نيستند و لذا بيانيه ماموريت خود را نوعاً در سايت هايشان قرار نمي دهند. ملاحظه شد که 12 شرکت از مجموع 36 بنگاه مالي، بانکها بودند که 7 بانک اروپايي، 3 بانک ژاپني و 2 بانک آمريکايي بودند. جالب توجه است که بدانيم تنها يک بانک ژاپني و يک بانک اروپايي در وب سايت خود بيانيه ماموريت نداشتند ولي هر دو بانک آمريکايي از قراردادن بيانيه خود در سايت هايشان امتناع کرده بودند. اگرچه لزوماً نمي توان نتيجه خاصي از اين امر به دست آورد. 81/1 درصد شرکتهايي که در صنايع معدني، نفت و پالايش فعاليت مي کنند و 80 درصد شرکتهايي که در صنايع مخابراتي و زيرساختي حضور دارند، بيانيه هاي ماموريت خود را در وب سايت هايشان قرار داده اند، درحالي که 45/5 درصد شرکتهايي که در صنايع عمده و خرده فروشي فعاليت مي کنند در سايتهاي خود بيانيه ماموريت دارند. در تفسير اين امر مي توان گفت بنگاههايي که در صنايع معدني، نفت و پالايش فعاليت دارند سعي مي کنند به نوعي با ايجاد تصوير مثبت در اذهان عمومي، مشکلات زيست محيطي و انتقادات ضدرقابتي خود را مرتفع کنند. يعني با قراردادن بيانيه هاي ماموريت در سايت به نوعي سعي مي کنند انتقاداتي که به آنان وارد است را به فرصتي براي ارتقاي وجهه عمومي خود تبديل کنند.

جمع بندي

طالعه حاضر نشان مي دهد که نوز بسياري از شرکتهاي بزرگ دنيا، بيانيه ماموريت خود را در وب سايت هايشان قرار نداده اند. تقريباً يک سوم شرکتهاي اروپايي و آمريکايي و نيمي از شرکتهاي ژاپني، هيچ نشاني از بيانيه ماموريت در سايت هاي خود ندارند. همچنين غالب شرکتها، بيانيه خود را در صفحه «اصلي» سايتشان قرار نداده اند. درعوض، در صفحه «درباره ما» يا با استفاده از موتور جستجو امکان پيداکردن بيانيه ماموريت وجود دارد. اين امر به نوعي تعجب برانگيز است چرا که اين شرکتهاي بزرگ، حتماً منابع کافي براي توسعه وب سايت هاي جامع را در اختيار دارند و همگـــــي اهميت بيانيه ماموريت را به خوبي مي دانند. شايد بتوان گفت، شرکتها هنوز بيانيه ماموريت را به عنوان ابزار ارتباطي قوي مدنظر ندارند. واضح است که اينترنت به آنان اجازه داده است که تبليغات عالي و پيچيده، بروشورها و گزارشهاي ساليانه خود را به راحتي عرضه کنند. نيز مي توانند از محصولات، اهداف و بازارهاي خود به راحتي صحبت کنند. اما در بيانيه ماموريت، به وضوح نمي توان اين حجم از اطلاعات را ارائه کرد. لذا اينترنت تنهــا براي ارائه اطلاعات اين چنيني به کار مي رود. نتيجه مهم ديگر اين مطالعه، نشان مي دهد که صفحات مربوط به مشتريان، کارکنان، سرمايه گذاران و عرضه کنندگان اهميت چنداني براي بنگاهها پيدا نکرده است، چرا که کمتر از 10 درصد بنگاههاي موردمطالعه در اين صفحات، بيانيه ماموريت خود را در اين صفحات قرار داده يا حداقل لينکي به آن برقرار کرده بودند.

ماهيت وب سايت ها در بنگاههاي ژاپني، اروپايي و آمريکايي متفاوت است. بنگاههاي ژاپني در مقايسه با بنگاههاي اروپايي و آمريکايي بيانيه هاي کمتري دارند و عموماً آنها را بـا واژه هاي «رسالت» يا «دورنما» معين نکرده اند، در سايت هاي خود از موتورهاي جستجو استفاده نکرده و صفحات مربوط به مشتري و کارکنان در سايت هايشان کمتر مشاهده مي شود. عوامل متعددي در اين امر نقش دارند. يکي از خواص نامشهود مديريت ژاپني ايـن است که ارتباط غالباً به صورت چهره به چهره صورت مي گيرد، استخدام نيز مادام العمر

است. لذا جذب کارکنان ازطريق اينترنت اهميت چنداني نخواهد داشت. تاريخچه صنعت ژاپن، روابط مستحکمي ميان عرضه کننده و خريدار به وجود آورده است، اين فرايند مي تواند ارتباط با مشتري از طريق اينترنت را کاهش دهد. نهايتاً اينکه نسخه انگليسي سايت هاي ژاپني با نسخه اصلي ژاپني، کاملاً متفاوت است، چرا که بنگاههاي ژاپني تمايلي ندارند مشتريان يا کارکنان خود را از خارج مرزهاي ژاپن جذب کنند. شايد اين عوامل بــــاعث شده باشد بنگاههاي ژاپني بيانيه هاي خود را در سايت هايشان قرار نداده باشند.

شکل گيري کسب و کارهاي بزرگ و در مقياس جهاني و تمايل آنان در بکارگيري تجارب برتر، نشان مي دهد که حداقل تفاوتهاي کوچکي در نقاط مختلف جهان يعني در آسيا، اروپا و آمريکا وجود دارد. به نوعي اين تفاوتها به فضاي کسب و کار اينترنتي هم منتقل خواهدشد. ابداً نمي توان تفاوتهاي عميق فرهنگي در کسب و کار را ميان ژاپن و ملل غرب ناديده گرفت. با قدري اغماض، اين تفاوتها ميان اروپا و آمريکا هم قابل ملاحظه است. لذا تنوع فرهنگي باعث خواهدشد نحوه تعامل بنگاهها با ذينفعان و مخاطبان ازطريق وب نيز کاملاً متفاوت باشد.

علي رغم اين تفاسير، بنگاهها براي اينکه ذينفعان را از بيانيه خود مطلع سازند از فرايندهاي نوعاً مشابهي استفاده مي کنند. 50 تا 66/7 درصد شرکتها درجايي از وب سايت خود، بيانيه هايشان را قرار داده بودند. بسته به منطقه جغــرافيايي، 83/3 تا 93/3 درصد سايتها صفحه «درباره ما» را دارا بودند. اين حقيقت را نمي توان ناديده گرفت که شرکتهاي ژاپني با کارکنان خود ازطريق اينترنت تعامل نمي کنند.

درنهايت مي توان گفت که بسياري از شرکتهاي بزرگ دنيا نگاهي ابزاري به اينترنت دارند. نيز شيوه اي که آنها بيانيه هاي ماموريت خود را به مخاطبان ارائه مي کنند شباهتهاي زيـــادي وجــــــود دارد. ولي در توسعه وب سايت هاي بنگاهها ابداً نمي توان تفاوتهاي فرهنگي را ناديده گرفت.


درخواست دمو

درخواست دمو CRM