فهرستبعضی از سازمان ها در مدیریت ارتباط با مشتریان خود به واسطه پرژه محور بودن از سیستم مدیریت پروژه ها استفاده می کنند . به عبارت دیگر پروژه در یک سازمان ماهیت آن نه شخصیت حقیقی است نه شخصیت حقوقی .ولی در عین حال یک شخصیت مستقل دارد . پروژه در یک سازمان در یک روز متولد می شود (شروع می شود) و در یک پروسه زمانی در یک بازه زمانی با انجام یک سری فرآیندها تمام می شود. شاخص های متعددی در یک پروژه می تواند مدیریت شود، اطلاعاتش ثبت و بعد به واسطه ی آن در هر پروژه مدیریت ارتباط خود را ، مدیریت تسک ها و وظایف خود را پیگیری کنیم . با انواع CRM طلوع آشنا شوید مدیریت مالی پیش فاکتور و فاکتورهای خود را دارد و هر جزئیات دیگری در خصوص با یک پروژه باشد را می توان داخل سیستم ثبت کرد. در یک یا چندین پروژه این سیستم امکان را به مدیران سازمان می دهد در خصوص جزئیات یک پروژه مقایسه یا گزارش گیری های کاملا حرفه ای ، تخصصی و فنی را داشته باشد . اطلاعاتی در این مجموعه از پروژه هایی که ما در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان اشاره کردیم در حقیقت به سازمان کمک می کند که تمامی پارامترهای موثر در مدیریت کلان سازمان را با رویکرد مدیریت دانش ثبت کنیم و بعد این داده ها با رویکرد های مختلفی امکان داده کاوی روشن خواهد داشت .

بیشتر بخوانید:

زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار CRM سیستم کارت وفاداری سیستم مدیریت پروژه هامدیریت هوشمند IVR با سیستم CRM طلوعآیا گروه بندی مشتریان به صورت چند سطحی در سیستم CRM نیاز است ؟ چرا؟
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو