(10خط) 02177613815

آينده‌نگاري فناوري (مطالعه موردي:چين)

آينده‌نگاري فناوري (مطالعه موردي:چين)
مولف/مترجم: محمدرضا بخشي
موضوع: آينده پژوهي
سال انتشار(ميلادي): 2007
وضعيت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 182
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در اين مقاله پس از بيان اهميت، تاريخچه و خلاصه‌اي از روش‌‌شناسي، آينده‌نگاري چين از ابعاد مختلف بررسي شده است. ابعاد آينده‌نگاري چين شامل سابقه، اهداف، افق، روش، کاربردهاي مورد انتظار، معيار انتخاب کارشناسان، معيار انتخاب فناوري، سازمان کاري، سؤالات دلفي و برخي نتايج حاصل از مطالعه است. نتيجه‌گيري و پيشنهادها نيز بخش پاياني مقاله را تشکيل مي‌دهد. به طور کلي بررسي علوم و فناوريها در چين نشان مي‌دهد که فناوري اطلاعات، علوم حياتي و زندگي، علوم مربوط به انرژي و محيط‌زيست، نيمه‌رساناها، مواد جديد، نرم‌افزار و مواد آهني و استيلي از اهميت بيشتري برخوردارند.


مقدمه
يکي از ملزومات توسعه و پيشرفت در هر زمينه، داشتن بينش نسبت به محيط، تصميم‌گيري به موقع و داشتن برنامه هدفمند جامع و مانع است و اين امر ميسر نمي‌شود مگر اينکه امر آينده‌انديشي به صورت صحيح و موفق انجام گيرد. يکي از عواملي که به طور عام در طول ت

درخواست دمو

درخواست دمو CRM