تولیدکنندگان و خرده فروشان برای طراحی شبکه هایی که تامین و توزیع محصولات را با کمترین هزینه در نظر بگیرند، به تامین کنندگان وابسته هستند.

پیاده سازی یک سیستم مدیریت تامین کنندگان کارآمد، مشاغل را قادر می سازد تا از طریق بهینه سازی جریان محصول، خدمات و اطلاعات، از منبع به مصرف کننده نهایی در بازار پُررقابت، سهم بیشتری داشته باشد.

.

  1. امکان ثبت اطلاعات تأمین کنندگان
  2. امکان تعریف تامین کنندگان با کلیه جزئیات موجود در بخش اشخاص و یا شرکت ها
  3. امکان ثبت ارتباطات در پرونده تأمین کنندگان
  4. امکان ثبت ارتباط با تامین کنندگان و بررسی فرایند تامین کالا
  5. امکان مدیریت وظایف در پرونده هر تأمین کننده
  6. امکان مدیریت پیگیری های خرید از تامین کنندگان

.