باشگاه نمایندگان یک سیستم کاربرپسند و منحصر به فرد است که با هدف تقویت و دفاع از منافع تجاری مشترک اعضا، طراحی و اجرا می شود. این سیستم سوابق و اطلاعات نمایندگان را به طور متمرکز ذخیره و به روز نگه می دارد و از اطلاعات حساس پشتیبان تهیه می کند.

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکت ها که نمایندگی محصولات و خدمات شرکت را عهده دار می باشند در این قسمت ثبت می گردد. فیلدهای این بخش مشابه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می باشند. اشخاص و شرکتهای این بخش علاوه بر نقش نماینده می توانند نقش های دیگری نیز بپذیرند.

امکان ثبت اطلاعات نمایندگان

  • امکان درج تمامی اطلاعات نماینده به همراه درج مستندات در پرونده نماینده

امکان ثبت ارتباطات در پرونده نمایندگی ها

  • امکان بررسی میزان فعالیت های هر نماینده به صورت مجزا

  • امکان بررسی نوع ارتباطات در پرونده هر نماینده

امکان مدیریت وظایف در پرونده نمایندگی ها

  • امکان مدیریت و ارزیابی پیگیری های درون سازمانی در خصوص فروش از طریق نمایندگی ها

.