یکی از دستاوردهای نرم افزار CRM نظارت بر عملکرد کارکنان سازمان در بخش های بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش می باشد. این امر با تهیه گزارش عملکرد روزانه پرسنل میسر است....